1. LyricsPond
  2. Transa

Transa (1998)

The album Transa is released by Caetano Veloso in the year 1998 .


  1. You Don't Know Me
  2. Nine Out Of Ten
  3. Triste Bahia
  4. It's A Long Way
  5. Mora Na Filosofia
  6. Neolithic Man
  7. Nostalgia