1. LyricsPond
  2. Lefelach Harimon

Lefelach Harimon Lyrics

The song Lefelach Harimon is performed by Ofra Haza in the album named Yemenite Songs in the year 2000 .

Send Lefelach Harimon Ringtone to your CellLEFELACH HARIMON ADAMAH RAKTEKH
K'GEBAH HAERMON DZHABOHAH KOMATEKH
V'MOR 'EYM KINAMON YAPEYCHAN MEBYTEKH
TZABIYAH 'AYNAYAH LALIBI OSARU
L'AYNI HAYONIM ADAMAH 'AYNAYAH
K'MU CHOT HASHANI DAMOT SIFTATEYAH
LYOFYAH 'AM 'ONYM YABORAKH TZORAYAH
LEBAVI W'LABAVEH B'AHAVAH NIKHSHORU
LABANAH KASAHAR MEYRAH KACHAMAH
MADELAGAT MAHAR ELEY GIBA'AH RAMAH
ANI ARBAH MUHAR TANU LI HA'ALMAH
LEBAVI 'IM RUACH BYADAH NACHABARU
CHABATZ LAT SHARON W'SHOSHANAT 'EMEK
NATUYOT HADZHARON W'ELAY TITCHAMAK
W'TABYAH HACHARON LALYBBI HANAMEK
RATYAH HABYAV LAMAKATI ZORUSend Lefelach Harimon Ringtone to your Cell

Ofra Haza - Yemenite Songs

Yemenite Songs
Jun 2000
  1. Yachilvi Veyachali
  2. 'Salk
  3. Tzur Menati / Se'i Yona / Sapri Tama
  4. Ode Le-Eli
  5. Lefelach Harimon
  6. Ayelet Chen