1. LyricsPond
  2. Patty Smyth

Patty Smyth (2003)

The album Patty Smyth is released by Patty Smyth in the year 2003 .Patty Smyth CD Cover Photo