1. LyricsPond
  2. Stryper

Stryper


  1. Something (Previously Unreleased)
  2. For You (Previously Unreleased)
  3. Believe